Podmínky účasti v Soutěži „Splňte si vánoční přání s Kredito24“

 

1. Pořadatelem soutěže je Kreditech Česká republika s.r.o. se sídlem Karlovo náměstí 16, Nové Město, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233207, dále jen Pořadatel.
2. Účast v soutěži je dobrovolná. Vyloučena je účast prostřednictvím zástupce. Soutěžícím může být jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. Zaměstnanci Pořadatele, jejich rodinní příslušníci a jiné osoby jakkoliv spojené s organizací Soutěže se Soutěže nesmí zúčastnit.
3. Pro účast v Soutěži není nutná platba žádného poplatku ani nákupu.
4. Soutěže je možné se zúčastnit prostřednictvím Faceebooku na stránce: https://www.facebook.com/events/848597845208207/
5. Konečné datum pro zaslání soutěžního příspěvku je 31. 12. 2014, 23:59. Po tomto datu nebudou do vyhodnocení zařazeny žádné další příspěvky. Like/líbí se mi pro jednotlivé příspěvky budou sečteny 5. 1. v 12:00 a toto číslo bude bráno jako konečné.
6. Pořadatel nepřebírá za nepřijaté příspěvky žádnou zodpovědnost. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen soutěžící, který svojí účastí v soutěži ke škodě Pořadatele či třetí osoby zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy Pořadatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.
7. Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných soutěžícím v rámci soutěže.
8. Příspěvek nesmí být hanlivý, urážlivý, pomlouvačný, nactiutrhačný, neslušný, obscénní, zastrašující či hrubý; být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy, včetně rozporu s regulací v oblasti duševního vlastnictví a regulací v oblasti nekalé soutěže; jakýmkoli způsobem poškodit dobré jméno provozovatele nebo organizátora; propagovat výrobky, služby či podnik jiné osoby než provozovatele; neodpovídat tematickému zadání soutěže.
9. Pravidla soutěže a cena pro každého výherce je následující:
a) Podmínkou pro účast v soutěži je registrace na www.facebook.com a členství ve skupině fanoušků stránky Kredito24.cz.. Jeden Účastník může zaslat pouze 1 příspěvek a získat tak potenciálně pouze 1 výhru.
b) Účastníci soutěže zasílají příspěvky na téma „Vánoční přání a sen“ prostřednictvím sítě Facebook na stránku https://www.facebook.com/events/848597845208207/, může se jednat o fotku, obrázek, video, text.
c) Účastník soutěže uvede pod svůj příspěvek komentář s tím, jaký dárek si v případě výhry přeje. Maximální hodnota dárku-výhry je 10 000 Kč.
d) Jednotlivé příspěvky sbírají Like/Líbí se mi
e) 20 příspěvků s nejvíce Like/Líbí se mi k 5. 1. 2015, 12:00 postupuje do 2. kola.
f) V 2. kole porota složená ze zástupců Pořadatele vybere 10 výherců do 15. 1. 2015.
g) Soutěž bude do 15. 1. 2015 vyhodnocena Pořadatelem a 10 příspěvků bude odměněno věcnou cenou podle přání výherce v maximální hodnotě 10 000 Kč.
10. Výherci budou vybráni následujícím způsobem:
a) 20 soutěžních příspěvků s největším počtem Like/Líbí se mi postoupí do 2. kola
b) V 2. kole Pořadatel soutěže vybere 10 nejzajímavějších příspěvků dle svého uvážení, jejich autoři se stanou výherci soutěže
11. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo upravit tyto Podmínky bez předchozího varování na základě jakékoliv události, která by průběh Soutěže znemožňovala a která je mimo kontrolu Pořadatele.
12. Pořadatel není zodpovědný za nepřesné detaily o žádném z aspektů Soutěže sdělené Účastníkovi jakoukoliv třetí stranou.
13. Peněžní náhrada za výhru není možná. Ceny jsou nepřenosné. Ceny jsou limitovány dostupností a Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu ekvivalentní náhradou bez předchozího upozornění.
14. Výherce bude informován na stránce Kredito24.cz na Facebooku https://www.facebook.com/Kredito24CZ a na stránce soutěže https://www.facebook.com/events/848597845208207/ do 31 dní od skončení soutěže. Jestliže nebude možné výherce kontaktovat, nebo si Výherce cenu nepřevezme do 14 dnů, Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat náhradního Výherce.
15. Pořadatel informuje Výherce, kdy a jak bude možné si výhru převzít.
16. Rozhodnutí Pořadatele o Výherci bude finální a na pozdější připomínky nebude brán zřetel.
17. Pořadatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.
18. Účastí v soutěži souhlasí Soutěžící s těmito Podmínkami soutěže.
19. Soutěž a tyto Podmínky soutěže budou podléhat českému právu a Obecné soudy České republiky mají výhradní jurisdikci při řešení všech sporů vyplývajících z této Soutěže.
20. Výherce souhlasí s použitím svého jména a podoby v jakémkoliv propagačním materiálu Pořadatele. Jakékoliv osobní data Výherce nebo dalších soutěžících budou zpracovávána v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněna třetím stranám bez předchozího výslovného souhlasu.
21. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, dává provozovateli soutěže v souladu s ustanovením §84-90 zákona č. 89/2014. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených provozovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje provozovateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým provozovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
22. Účast v této soutěži je pokládána za souhlas s těmito Podmínkami soutěže.
23. Tato Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, organizovaná, ani jinak spojená se sítí Facebook. Poskytujete informaci firmě Kreditech Česká republika s.r.o, a žádné třetí straně.
V Praze 9. 12. 2014